אישה מורדת – מהם ההשלכות?

אישה מורדת

אישה מורדת – לא ברורה לכם משמעותה?

תוהים מהן ההשלכות שייגרמו מההכרזה על אישה כמורדת?

מהי אישה מורדת?

בעל אשר הגיש תביעה לשלום בית לאחר שהאישה מסרבת לקיים יחסים עם בעלה בטענות שווא מוגדרת בדין העברי בתואר "מורדת". דבר זה מותנה בכך שבית הדין הרבני התרה באישה שתחדל ממעשיה ותחזור לחיות עם בעלה, ככל ולאחר ההתראה עדיין האישה עומדת בעקשנותה – בית הדין יכריז על אישה זו כ"מורדת".

ההשלכות על אישה מורדת

אישה מורדת מפסידה הרבה מזכויותיה, בין הזכויות שהאישה מפסידה לאחר שהיא הוכרזה כאישה מורדת ניתן למנות את: הפסד כתובה, הפסד זכאות האישה למזונות אישה, החובה להחזיר את המתנות שהאישה קיבלה במהלך שנות הנישואין מהבעל.

מרידת האישה מהווה "עילה לגירושין" שהבעל יוכל לחייב את האישה בגירושין ומאידך אין לאישה יתרון בכך שהיא "מורדת" בכדי שאישה המורדת תוכל לדרוש מבעלה שייתן לה גט בגלל  מרידתה, להיפך האיש יוכל להמשיך ולעכב את הגט בדרישה שהוא מבקש לעשות שלום בית.

הכרזה על האישה כמורדת

בכדי שהאישה תקבל את התואר המפוקפק "אישה מורדת", על בית הדין הרבני להתרות באישה שככל והאישה תמשיך במעשיה הרי שהיא תפסיד את זכויותיה המוקנות לה מכוח ה"כתובה".

התראה זו נצרכת אך ורק לעניין לגרום לאישה להפסיד את כתובתה, או לחייבה להחזיר את המתנות שקיבלה מהבעל במהלך שנות הנישואין, אך בכל הקשור לנושא "מזונות אישה" הרי שאין צורך בהתראה, אלא ככל והאישה אינה חפצה לקיים יחסי אישות עם הבעל, האישה לא תהיה זכאית למזונות אישה.

אישה מורדת באשמת הבעל

אישה מורדת

בהרבה מהמקרים האישה אכן אינה רוצה לקיים יחסי אישות עם הבעל, אך סירובה זה אינו בא בחלל ריק, האיש שדאג למרר את חייה של האישה ב"קללות" ו"גידופים" ובמקרים מסוימים אף ב"אלימות פיזית" לא נותר לאישה כל ברירה מלבד לעשות את הדבר שמתבקש והוא מרידה בבעל.

כעת עולה השאלה האם גם במקרה זה האישה אשר מסרבת להמשיך כל קשר עם הבעל תהיה "אישה מורדת"?

התשובה לכך היא חד משמעית – לא ולא, ככל וסירוב האישה להמשיך את הקשר של התא המשפחתי נובע ממעשיו הרעים של האיש, הרי שאין לבוא בתלונה לאישה על הפסקת הקשר עם הבעל לאחר שהוא זה שדאג בכל כוחו לטרפד את הקשר של התא המשפחתי.

כך שבמקרה זה אף שהאישה מסרבת להמשיך את חיי הנישואין, האיש ייאלץ לשלם במיטב כספו את הכתובה, כיון שהקולר של פירוק התא המשפחתי תלוי על כתפו.

חשוב לציין שלא כל דבר אשר נראה לאישה כעילה המצדיקה את פירוק התא המשפחתי, אכן היא כזאת, בכדי שהאישה תוכל לבקש את פירוק התא המשפחתי ולדרוש כתובה, על האישה להציג בפני בית הדין עילת גירושין הנובעת מהתנהגותו של האיש. 

אישה ובעל מורדים זה על זה

במקרים מסוימים בית הדין הרבני מתרשם כי אף שהאישה מורדת בבעלה ללא שיש סיבה טובה לכך, הרי שגם הבעל מעוניין לסיים את הקשר המשפחתי לא פחות מאשר מבקשת זאת האישה.

מה הם זכויותיה של האישה במקרה זה? מחד היא גורמת לפרק את התא המשפחתי, ומאידך אין להאשים רק את האישה, שכן הבעל במקרה זה מעוניין אף הוא לסיים את חיי המשפחה.

התשובה לכך אינה ברורה וחד משמעית, רק שבאופן כללי ניתן לומר שלעניין הפסד מזונות האישה הרי שהאישה תאלץ להפסיד את מזונותיה, כיון שבסופו של יום האישה מעוניינת לפרק את התא המשפחתי, ולעניין הזכויות המוקנית לה מכוח ה"כתובה" הרי שהאישה תזכה לקבל את עיקר הכתובה ולא את ה"תוספת כתובה".

לא ניתן לנקוב בסכום מדוייק כמה האישה תקבל מכתובתה, אבל כן ניתן לומר כי לא מדובר בסכום משמעותי.  

האם תביעת ההכרזה לאישה מורדת היא שיקול כלכלי לבעל?

תתפלאו לשמוע שאכן ברוב המקרים הכרזה על האישה כמורדת הוא שיקול נכון, מכיוון שעל ידי הכרזה זו יחסוך הבעל מלשלם את כתובתה ותוספת כתובתה, מה שחוסך לפעמים סכום גבוה של מאות אלפי שקלים. בנוסף, הכרזה על האישה כ"מורדת" פוטרת את הבעל מתשלום מזונות לאישה.

אך לפעמים דווקא ההכרזה על אישה מורדת יכולה לעמוד לבעל לרועץ, נראה לכם מוזר?

בואו ונעשה סדר בנושא אישה מורדת:

אישה שבמהלך שנות נישואיה קיבלה דירת מגורים מתנה מאביה, ובדירה זו גרו בני הזוג בשלום ובשלווה, עד שהתערערו היחסים ביניהם עד כדי משבר. עתה באה האישה לבית הדין כשבפיה טענה שכיוון שהדירה שלה היא דורשת שבעלה ייצא מהדירה לאלתר. על פניו נראה שטענתה נכונה שכן הדירה שלה, דירה זו הגיעה במתנה, מה שמקנה לה זכות בלעדית בדירה גם בעת חלוקת רכוש בגירושין הנעשה לפי חוק יחסי ממון.

הבעל אינו יכול לבוא בטענה כי האישה חייבת לזון ולתת מדור לבעלה, שהרי חוב זה מוטל על הבעל בלבד, כך שנמצא כי אין לבעל כל זכות לשהות בדירתה הפרטית של האישה.

זכות אכילת פירות "נכסי מלוג"

העילה היחידה שבגינה יכול הבעל לדרוש את זכות השימוש בבית, היא מכוח הדין העברי הקובע ש"נכסי מלוג הבעל אוכל פירות" – כלומר לבעל יש זכות להשתמש בדירת אשתו כל זמן שהם נשואים, זכות זו קיימת אף כשהאישה קיבלה מתנות השייכות לה באופן בלעדי.

תביעת הבעל להכריז על האישה כמורדת שומטת את זכות השימוש בדירת האישה, שכן ההכרזה על האישה כמורדת מנתקת את כל היחסים הממוניים של בני הזוג, כך שאומנם אינו חייב לזון את אשתו מצד אחד, אך גם לא תהיה לו זכות בנכסי מלוג של אשתו מצד אחר.

כך שאם אינכם רוצים ליפול בבור שכריתם לעצמכם, מומלץ לכם לקבל ייעוץ מטוען רבני מוסמך, על מנת שתקבלו את המקסימום המגיע לכם.  

בעל מורד – ההשלכות

התואר המפוקפק של "אישה מורדת" אינו דווקא לנשים מורדות, אלא ככל והבעל הוא שיבחר להפסיק את התא המשפחתי, הרי שהוא גם יזכה בתואר המפוקפק של "בעל מורד".

בעל  מורד יפסידה הרבה מזכויותיו כשם שהאישה מפסידה את זכויותיה במרידתה, בין הזכויות שהבעל מפסיד לאחר שהוא הוכרז כבעל מורד ניתן למנות את: חיוב הבעל בכתובת האישה, חיוב הבעל במזונות אישה, החובה להחזיר את המתנות שהבעל קיבל במהלך שנות הנישואין מהאישה.

מרידת הבעל מהווה "עילה לגירושין" שהאישה תוכל לחייב את הבעל בגירושין, ומאידך אין לבעל יתרון בכך שהוא "מורד" בכדי שהבעל המורד יוכל לדרוש מהאישה לקבל גט גט בגלל  מרידתה, להיפך האישה תוכל להמשיך ולעכב את הגט בדרישה שהיא מבקשת לעשות שלום בית.

אך גם בזה חשוב להדגיש כי ככל והסיבה אשר בגינה מבקש הבעל ה"מורד" לסיים את חיי  האישות הוא עקב מעשיה של האישה כגון בגידה, תלונת שווא במשטרה, הרי שההפסד מסיום חיי האישות יהיה של האישה.

כך שניתן לראות ש"מרידה" אינה סוף פסוק, ועל כל מקרה יש לבדוק האם קיים סיבה מוצדקת למרידה כשבמקרה זה הדבר לא ייחשב כמרידה, או שמא מדובר במרידה ללא כל סיבה מוצדקת, שאז הדבר ייחשב כמרידה.

ליצירת קשר עם יהודה אבלס, נא למלא פרטים או לחייג: 073-3745068
יהודה אבלס

יהודה אבלס

הרב יהודה אבלס הנו טוען רבני, מנהל מדור גירושין ופורום באתר רבנות. בעל ידע ובקיאות רבה בתחומי ההלכה השונים, ובצורת הדיון בבתי הדין.

הרב יהודה אבלס טוען רבני

יהודה אבלס – טוען רבני מוסמך

הרב יהודה אבלס הנו טוען רבני, מנהל מדור גירושין ופורום באתר רבנות. בעל ידע ובקיאות רבה בתחומי ההלכה השונים, ובצורת הדיון בבתי הדין.

ידיעתו הרחבה גם בתפיסת העולם התורנית המדריכה את הדיינים תאפשר לו לייצג אותך בצורה המיטבית.

השאירו פרטים ונחזור אליכם עם פרטים נוספים:
או חייגו עכשיו:

אולי תרצו לקרוא גם את:

טוען רבני מוסמך

מה זה מדור

הליך גירושין עם ילדים מלווה בחששות רבים בעיקר בכל הקשור לילדים, השאלות שלא נותנות מנוח להורים הוא האם יהיה משמורת משותפת או שמא טובת הילד

קרא עוד »
בקשה לשלום בית

בקשה לשלום בית – מטרתה

בקשה לשלום בית בית יכולה להיות משיקולים טובים כאשר אחד מבני הזוג סבור שאין כל מקום להתגרש, וכי ניתן לשקם את חיי הנישואין בצורה טובה.

קרא עוד »
דילוג לתוכן