תיק 208238/14

בבית הדין הרבני האזורי תל אביב יפו

לפני כבוד הדיינים:

הרב צבי בן יעקב — אב"ד, הרב יצחק הדאיה, הרב משה בצרי

התובעת:       פלונית (ע"י ב"כ עו"ד אלקנה בישיץ)

נגד

הנתבע:         פלוני   (ע"י ב"כ עו"ד רן שובל)

הנדון: חיוב בעל בגירושין בשל טענתו כי אשתו נאסרה עליו

פסק דין

רקע, התביעה וההליך שלפנינו

האישה תבעה גירושין כשהיא כורכת לתביעת הגירושין את ענייני המזונות, הרכוש, משמורת וכו'. התביעה הוגשה לבית הדין בתאריך ט"ו במרחשוון תשע"ז (16.11.16). הוגש כתב הגנה מהבעל, וכן התקיים דיון בתאריך ד' בטבת תשע"ז (2.1.17).

בסיום הדיון ניתנה החלטה בזו הלשון:

"הבעל יודיע לבית הדין עד ליום ה' השבוע את דעתו על הצעת בית הדין.

אם יסכים – תינתן החלטה בהתאם להצעת בית הדין.

אם לא – ייתן בית הדין החלטה בעניין הגירושין, הכתובה, משמורת ומזונות זמניים. וכן ייתן מתווה בעניין הרכוש."

לאחר שהבעל הודיע לבית הדין באמצעות בא כוחו על הסכמתו להצעת בית הדין, ניתנה החלטה (בתאריך י' בטבת תשע"ז – 8.1.17), וזו לשונה:

"לאור הסכמת הבעל להצעת בית הדין מוחלט כדלהלן:

הצדדים יתגרשו זה מזה כהסכמתם.

קובע מועד לסידור גט ליום כ' בטבת תשע"ז (18.1.17) בשעה 11:00 (לצערי איני יכול להיענות לבקשת הבעל לסידור גט ביום א', מאחר שהרכב דנן אינו מסדר גיטין אך ורק בימים ג' וד'. אך השעה המאוחרת נקבעה בהתחשבות בהגעת הבעל מהצפון).

האישה מוותרת על כתובתה, בכפוף לכך שהצדדים יתגרשו במועד הראשון שקבע בית הדין.

באי כוח הצדדים ינהלו משא־ומתן החל ביום סידור הגט ולמשך שלושה שבועות, כדי להגיע להסכם גירושין כולל – ניתן להגיע גם להסכמות חלקיות, ולהשאיר את החלק שלא יוסכם להכרעת בית הדין.

אם לא יגיעו להסכמות תוך שלושה שבועות כנ"ל, יודיעו לבית הדין, ובית הדין ייתן החלטה למזונות זמניים, וכן יקבע מועד מוקדם לדיון בעניין הרכוש.

בעניין הסדרי השהות – הוצא צו למתן תסקיר.

משמורת זמנית של ילדי בני הזוג הקטינים – בידי האם."

נקבע היום מועד לסידור גט, אולם הבעל לא הופיע. בית הדין שוחח טלפונית עם אבי הבעל שטען שהבעל לא ידע על המועד. יצוין כי משנשלחה ההזמנה לבא כוח הבעל, חזקה על הבעל שידע על המועד, ולכן נקבע מועד נוסף (ד' בשבט תשע"ז – 31.1.17), והוצאה נגד הבעל פקודת מעצר.

פסק דין והחלטות ביניים

לגופם של דברים:

פסק דין לגירושין

הבעל טען בכתב התשובה כי אשתו אסורה עליו (ראה סעיף 41 לכתב התשובה), וראה שם עוד על טענות של 'מעשי כיעור' (סעיף 19 וסעיף 21).

בדיון שהתקיים בפני בית הדין אמר הבעל את הדברים ב'שם המפורש': "האישה נואפת" (ראה שורה 13 לפרוטוקול הדיון מיום ד' בטבת תשע"ז – 2.1.17, וכן שורה 31).

לאור האמור: הואיל והבעל טוען שאשתו אסורה עליו, הבעל חייב לגרש את אשתו לאלתר.

אם יסרב הבעל לתת גט פיטורין לאשתו במועד שנקבע – ד' בשבט תשע"ז (31.1.17), ידון בית הדין באכיפת פסק הדין על ידי הטלת צווי הגבלה וכן במזונות מדין 'מעוכבת' לאחר שהאישה תפתח תיק מתאים.

החלטות ביניים

משמורת

עניין המשמורת הזמנית נקבע בהחלטת בית הדין מיום י' בטבת תשע"ז (8.1.17), וכן הוצא צו למתן תסקיר.

מזונות ומדור הקטינים

בעניין מזונות חמשת הילדים הקטינים:

האב הנתבע [פלוני] ישלם לידי האם [פלונית] בעבור שלושת הילדים סכום של 4,500 ש"ח לחודש.

סכום זה צמוד למדד.

סכום זה אינו כולל מדור (ראה להלן), אך כולל את כל ההוצאות האחרות.

פסיקה זו היא פסיקה של מזונות זמניים, עד להחלטה אחרת של בית הדין.

חלות החיוב מיום הגשת התביעה (ט"ו במרחשוון תשע"ז – 16.11.16) ועד להחלטה אחרת של בית הדין.

חיוב המזונות הוא עד הגיע הילדים לגיל שמונה־עשרה, כאשר בהגיע כל ילד לגיל שמונה־עשרה יופחת הסכום הנ"ל בהתאם.

חיוב הבעל במדור:

דירת הצדדים ב[…], המושכרת לצד ג' – האישה תקבל את דמי השכירות לידה, תשלם את המשכנתה שעל הדירה, והיתרה תהיה ביד האישה – האם כדמי מדור לילדים.

חיוב זה הוא זמני, עד להחלטה אחרת של בית הדין.

המשך ההליכים

לאחר סידור הגט, ינהלו הצדדים משא־ומתן במשך חודש בעניין הרכוש, ואם לא יצלח – ייקבע מועד לדיון בעניין הרכוש, וכן דיון במזונות הקבועים.

ניתן ביום כ"א בטבת התשע"ז (19.1.2017).

הרב צבי בן יעקב — אב"ד                     הרב יצחק הדאיה                                              הרב משה בצרי

השארת תגובה