תיק ‏ 1081185/1

בבית הדין הרבני האזורי תל אביב יפו

לפני כבוד הדיינים:

הרב צבי בן יעקב — אב"ד, הרב יצחק הדאיה, הרב משה בצרי

התובע:         פלוני   (ע"י ב"כ עו"ד איתן כהן)

נגד

הנתבעת:       פלונית (ע"י ב"כ עו"ד אברהם שלג)

הנדון: בקשה למחיקת תביעת גירושין ולשלו"ב שאינה כנה ושמטרתה – סחיטת הנתבעת

פסק דין

בפנינו תביעת הגירושין שהגיש הבעל [פלוני] ושלה כרך ענייני מזונות, הסדרי שהות ורכוש וכן טענת מורדת. תביעה זו הוגשה לבית הדין בתאריך כ"ב באייר תשע"ו (30.5.16).

הצדדים נישאו זה לזה כדת משה וישראל בשנת התשע"ג, ולהם בת כבת שנה בשם […] הצדדים בפירוד החל באמצע חודש ניסן השתא. הבעל תבע בבית הדין לפסוק בעניין משמורת הקטינה והסדרי השהות, מזונותיה, וכן בעניין הרכוש שבו הוא מפרט יתרת מינוס בחשבון הבנק בסך 15,000 ש"ח.

בכתב התשובה שהגישה האישה לבית הדין באמצעות בא כוחה (בתאריך ח' בסיוון תשע"ו – 14.6.16) הביעה האישה את הסכמתה להתגרש, אך ביקשה מבית הדין לחייב את הבעל בסכום הכתובה ותוספת הכתובה בסכום של 52,000 דולר.

בכתב התשובה ציינה האישה כי עזיבתה את הבית והסכמתה להתגרש נובעת עקב הטרדות מיניות שהטריד אותה אבי הבעל, וכי לכן ביקשה האישה – וקיבלה – צו הגנה מבית המשפט, ולפיו הורחק אבי הבעל מהאישה.

לטענתה, הבעל תמך באביו נגדה בכל הנ"ל. האישה ציינה כי אבי הבעל אף הטריד מינית את אשת אח הבעל (אשתו של האח […] – לבסוף התגרשו עקב כך), וכן את אשתו של האח […] (פעם אחת) כאשר האח […] מחה על כך באביו בתקיפות.

בדיון שהתקיים היום, אף פירטה האישה (שורה 69 לפרוטוקול הדיון ולהלן):

"אבא שלו נוגע בי בנוכחותו כי הוא אומר לי 'תזרמי אתו', ואני בשביל הכבוד שלי אני רוצה לשאול: האם זה נכון לדין תורה […]

האבא עבד אצל הרב […] גם שמה זה ידוע, המקרה. הוא כאילו מזמין את הנשים כאילו לשיחה ואז קורים דברים […]

אני נכנסתי לבית שלי, ואני רואה את האבא של הבעל משחק לילדה שלי בפטמות! ויש לי אפילו הסרטות הוא עושה לה דברים עם האבר! אני לא רוצה להתחיל לומר פה את הדברים.

אני שואלת אותו: 'תגיד לי [פלוני] זה לעניין? זה נראה לך הגיוני?' אני נכנסתי, פתאום אני רואה אותו קם אחרי שהרגליים של הילדה שלי מפוסקות!

[…] האבא שלו הוציא אותי מהמקלחת עם מגבת כל הזמן שהוא היה צריך לשירותים, האבא שלו. אני פעם אחת נשברתי, פתחתי לו את הדלת. בדיוק שאני צריכה לאמבטיה הוא צריך לשירותים?"

בדיון שהתקיים היום הכחיש הבעל את האשמות האישה וטען שהכול שקר וכזב, ולא היו הטרדות מיניות של אביו לא כלפי האישה ולא כלפי הבת כמופיע בפרוטוקול.

בית הדין הבהיר לבעל כי נוכח טענות כאלה – ואם יתבררו כנכונות – האישה זכאית למלוא הכתובה ואולי אף לפיצוי מוגדל, שהרי הבעל תובע גירושין, והאישה נותנת 'אמתלא מבוררת' לעזיבתה את הבית, שהרי אין מדובר כאן רק בהתנהגות של אבי הבעל, אלא בהסכמה בשתיקה (לפחות) של הבעל להתנהגות זו שבה האישה מוטרדת מינית על ידי אבי הבעל, ובכגון זה מתקבלת טענת האישה שאין מקום לשלום בית, ובוודאי צודקת היא בטענתה כי אינה מסוגלת לחיות עם בעל הנותן גיבוי לאביו להתנהגות כזו, וזכותה של כל אישה לחיים שקטים ושלווים, נקיים מהטרדות מיניות וכיוצא בהן.

משכך, הצענו שתי אפשרויות:

אפשרות ראשונה: להתגרש לאלתר ועניין הכתובה יידון לאחר הגט, כאשר נביא לעדות את גרושתו של האח […] ואת הרב […], וכן נבחן ראיות נוספות שתוכל האישה להביא. אם יתברר שאכן אירעו דברים מעין אלה הנזכרים בדברי האישה, בית הדין עשוי לפסוק כי האישה אינה 'מורדת' וכי עזיבתה את הבית הייתה בדין. בית הדין עשוי לפסוק שהאישה זכאית למלוא סכום הכתובה ותוספת הכתובה ואף לפיצוי הגון וראוי – בפרט אם בית הדין יתרשם כי הבעל נתן גיבוי לאביו בהתנהגות זו. כמו כן עשוי בית הדין לפסוק הוצאות משפט כנגד הבעל.

אפשרות שנייה: לשלם עבור הכתובה וכל זכויות האישה המגיעות לה על פי דין וחוק סכום של 50,000 ש"ח, ללא צורך בהתדיינות, על דרך הפשרה, ובבחינת 'עביד איניש דזבין דיניה'.

בא כוח האישה הסכים לאפשרות השנייה. הבעל ובא כוחו יצאו להתייעצות, חזרו לבית הדין והודיעו כי הם מושכים את תביעת הגירושין ומבקשים שלום בית.

דחיית בקשות הבעל למחיקת תביעת הגירושין ולשלום בית

בית הדין השיב כי לאור התנגדות האישה למשיכת תביעת הגירושין וכן לאור החומר שעלה בפנינו, בית הדין מחליט שלא להיעתר לבקשת ביטול התביעה, וזאת בהתאם לתקנה עח (6) לתקנות הדיון בבתי הדין הרבניים בישראל התשנ"ג, וכי בית הדין ייתן החלטה בעניין בהתאם לתקנה עח (8) לתקנות הדיון הנ"ל.

לאחר ששמענו את דברי הצדדים והתרשמנו כי אין כל סיכוי לשלום בית בין הצדדים, ואף הבעל הביע את רצונו להתגרש ואת תביעתו החד־משמעית להתגרש, כאשר הוא חוזר וטוען כעת לשלום בית – אין זה מחמת רצונו הכן בשלום בית אלא מסיבות כספיות, תוך ניסיון לגרום לאישה לוותר על זכויות המגיעות לה בדין ובהלכה. הוא אף לא ניסה להסתיר את כוונתו השקופה.

כששאל בית הדין את הבעל מדוע אינו בא לראות את הילדה, השיב בא כוחו הבעל בשמו (שורה 9 לפרוטוקול): "הוא פוחד שיגידו עליו שהוא מטריד את הילדה שלו מינית. יש טענות שכביכול האבא עושה מעשים מגונים בנוכחותו."

עוד הוסיף הבעל על חייו בבית (שורה 82 לפרוטוקול): "שקר, אני ניכנס לבית רק צעקות! אין לי שקט." אם כן, מה המקום בכלל לשלום בית? וראה בדברים הנחרצים שכתב בא כוח הבעל בכתב התביעה.

בית הדין הבהיר לבעל שלאור הטענות ההדדיות אין מנוס מגירושין, הן מחמת תביעתו והן מחמת טענות האישה.

כאשר צד תובע גירושין והצד השני מסכים, וכעת התובע חוזר עקב רצון לסחיטת כספים המגיעים לצד השני בדין ובהלכה או מפני שסכום המזונות גבוה לטעמו, הרי שלדעת בית הדין יש לחייב בגירושין.

מסקנות – פסק דין לגירושין והחלטות ביתר הנושאים

גירושין

אשר על כן, הצדדים חייבים להתגרש זה מזה כדת משה וישראל במועד הראשון שיקבע בית הדין. אם יסרב הבעל להתגרש, ידון בית הדין בצעדי אכיפה נגד הבעל לאחר פתיחת תיק מתאים.

כתובה

בעניין הכתובה: בית הדין מחייב את הבעל בכתובה בסכום של 50,000 ש"ח (כהצעה הנ"ל).

לבעל תהיה זכות – לאחר סידור הגט ותוך ארבעה־עשר יום ממנו – לבקש ביטול חיובו בסכום זה.

אם אכן כך יעשה, יקבע בית הדין מועד להוכחות, ויזמין את הגיסה לשעבר (אשתו של […]) ואת הרב […] – מנהל תלמוד התורה שבו עבד אבי הבעל, וכן יבחן הוכחות נוספות שתרצה האישה להביא.

אם יתברר כי אכן כדברי האישה, בית הדין עשוי לפסוק כי האישה זכאית למלוא סכום הכתובה ותוספת הכתובה – 52,000 דולר או לכל פיצוי ראוי אחר בהתאם לנסיבות שיעלו לפניו, וכן עשוי בית הדין לחייב את הבעל בהוצאות משפט.

התביעות הכרוכות

בשאר העניינים, כיוון שנכרכו כדין על ידי הבעל ובהתאם לאמור לעיל בעניין אי־מחיקת התביעה, בית הדין פוסק כדלהלן:

א.    משמורת והסדרי שהות

משמורת הבת […] תהיה במשמורת האם.

הסדרי שהות – יוצא צו למתן תסקיר של שירותי הרווחה שעל ידי עיריית […] (מקום המגורים הנוכחי של האם) לשם קביעת הסדרי שהות בין האב לבתו. מוצע כי בתחילה יהיו הסדרי השהות באמצעות מרכז קשר.  

ב.    מזונות

מזונות ומדור – האב ישלם לידי האם בעבור מזונות הבת סכום של 1,500 ש"ח לחודש, ובעבור מדור הבת סכום נוסף של 700 ש"ח לחודש. סך הכול: 2,200 ש"ח לחודש.

סכום זה צמוד למדד וישולם החל מחודש יוני 2016, ועד הגיע הבת […] לגיל שמונה־עשרה.

בנסיבות העניין, סכום זה כולל גם את כל ההוצאות לרבות דמי אחזקת המדור, הוצאות חינוך או הוצאות רפואיות חריגות.

ג.    רכוש – חשבון הבנק

ביתרת החובה בחשבון הבנק יישאו שני הצדדים בחלקים שווים.

זימון לסידור הגט

אנו קובעים מועד לסידור גט ליום י"ד בתמוז תשע"ו (20.7.16) בשעה 11:00.

פסק דין זה ומשלוח פסק הדין לבאי כוח הצדדים מהווים הזמנה לסידור גט.

ניתן ביום ה' בתמוז התשע"ו (11.7.2016).

הרב צבי בן יעקב — אב"ד                           הרב יצחק הדאיה                                              הרב משה בצרי

השארת תגובה