ב"ה

תיק 586034/4

בבית הדין הרבני האזורי חיפה

לפני כבוד הדיינים:

הרב יצחק אושינסקי – אב"ד, הרב דוד גרוזמן, הרב אברהם דב זרביב

התובע:         פלוני   (ע"י ב"כ עו"ד אשכר אלפרין ועו"ד יקטרינה דונאיביץ')

נגד

הנתבעת:       פלונית (ע"י ב"כ עו"ד אסנת קרפלוס)

הנדון: החזקת ילדים – הסדרי שהות

החלטה


בפנינו תביעת אם נגד האב בגין הפרת תנאי הסדרי השהות שנקבעו בהחלטות בית הדין, והיא מבקשת סעד על פי סעיף 7 לחוק בתי דין דתיים (כפיית ציות ודרכי דיון), תשט"ז-1956 המקנה לבית הדין את כל הסמכויות המנויות בפקודת ביזיון בית המשפט. 

בית הדין עיין בבקשת האם ובתגובת האב. 

האם טוענת כי האב הפר את תנאי הסדרי השהות כמה פעמים. בחלק מהמקרים האב מודה בעובדות אך יש לו "תירוץ" מצדו להפרה זו. 

א. באשר להפרת הנטענת ע"י האם בסעיף 9 לבקשתה, כי בניגוד להחלטת בית הדין מיום א' בניסן תשע"ז (28.3.17), האב לא השיב את הבנות ביום כ"א בניסן תשע"ז (17.4.17) עד לשעה 19.00. למעשה, בסעיף 5 לתגובתו, האב לא כופר בעובדה הנטענת שהוא לא עדכן את האם בכך שהוא לא השיב את הבנות בזמן, אלא שטוען שקרובי משפחתו היו עמו ועם הבנות, ולטענתו, יתכן הוא לא שמע את צלצולי הטלפון של האם משום שהוא היה בקומה התחתונה והטלפונים נשארו בקומה העליונה. אין חולק שהוא לא התקשר מיוזמתו לאם כדי לעדכן אותה בכך שהוא לא משיב את הבנות בזמן שנקבע. לטענתו, באותו ערב יצרה האם קשר עמו והסכימה שהבנות יישארו אצלו עד למחרת.

ובכן, בית הדין סבור שזו הפרה חמורה, המוכיחה את מה שנטען כבר בהחלטות קודמות כי האב לא מתחשב כלל במקומה של האם בחיי הבנות. בית הדין סבור כי בכך נפגעת אנושות טובת הבנות. 

בגין הפרה זו והטרחת המערכת לחינם, בית הדין מחייב את האב בהוצאות משפט לטובת אוצר המדינה בסך 300 ש"ח. 

ב. באשר לטענות האם בסעיף 10 לבקשתה כי האב מסית את הבנות שלא לקיים את הסדרי הראיה עם האם, שנקבעו על ידי בית הדין, טרם מתן החלטה בעניין, בית הדין פונה לשירותי הרווחה [מ.] להכין דו"ח אודות האירוע שהתרחש ביום כ"ד בניסן תשע"ז (20.4.17), אליו הם נחשפו. מבוקש שהד"וח יגיע לבית הדין בתוך 21 יום. 

ג. באשר להפרה הנטענת בסעיף 11 לבקשת האם, האב לא מכחיש כי הוא לא עדכן את האם במידע באשר לטיול הצופים של הבנות, כפי שנדרש ממנו בהחלטת בית הדין, אלא שטוען שהאם גם היא לא מעדכנת אותו. 

ובכן, לאור אי קיום החלטת בית הדין אודות עדכון האם בפרטי הטיול, ובשל הטרחת המערכת לחינם אף בשאלה זו, בית הדין מחייב את האב בהוצאות משפט לטובת אוצר המדינה בסך 300 ש"ח נוספים. 

ד. בסעיף 8 לתגובת האב קיימת הכחשה לטענות האם בסעיף 12 לבקשתה. בית הדין ישקול לבדוק זאת באופן פרטני. מעתה הצדדים ישמרו כל אסמכתא באשר לכך. 

ה. נעיר, טענות האב הצצות עתה באשר להפרות של האם מלפני שנה לא יטופלו עתה. אין זה מענה הגון לטענות האם אודות הפרות מצדו שאירעו לאחרונה. במידה ולאב טענה אודות הפרה עכשווית שאינה מענה לטענות כנגדו, הוא יכול להעלותה לבחינת בית הדין.  

ו. למותר לציין כי מעתה, ולאור ההחלטות האחרונות בתיק, בית הדין יחל לבחון בדקדקנות כל טענה להפרה, וישקול בחיוב לפסוק הוצאות משפט, ככל שיתברר כי מי מההורים הפר ביודעין החלטה שיפוטית שנועדה לשמירת טובתן של בנות.

העתק החלטה זו יועבר למרכז לגביית קנסות, ירושלים.

ניתן לפרסם לאחר השמטת פרטים מזהים.

ניתן ביום י"ב באייר התשע"ז (08/05/2017).

הרב יצחק אושינסקי – אב"ד               הרב דוד גרוזמן               הרב אברהם דב זרביב

 

השארת תגובה